سبزی خشک
ترشی ومربا
مواد سرخ شدني
حبوبات
سبزی های خرد شده
شربت